MẬT ONG NGUYÊN CHẤT TỪ THIÊN NHIÊN

nuôi ong lấy mật

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NGÀNH ONG MẬT

19/02/2023 279 Kỹ Thuật Nuôi Ong

Chương V : HIỆU QUẢ KINH TẾ Chúng tôi đã điều tra 23 hộ gia đình nuôi ong. Số lượng đàn ong của mỗi hộ biến thiên từ 7 đàn đến 130 đàn. Tính trung bình mỗi hộ gia đình nuôi 50 đàn ong. Các số liệu về kinh tế cũng được tính bình quân […]

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 279